Điếu cày nứa bọc đồng trơn miệng đế gỗ cẩm nỏ ngọc

600,000